สินค้าและบริการ

CAT phonenet

ชื่อสินค้า : CAT phonenet
ประเภทสินค้า : รหัสโทรศัพท์ต่างประเทศของ กสท.

ประเภทของ CAT phonenet มี 3 ราคา คือ

No. Product Price
1. CAT phonenet 100 บาท 100 บาท
2. CAT phonenet 300 บาท 300 บาท
3. CAT phonenet 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

เลือกบัตรเดิมหรือบัตรใหม่เป็นบัตรหลักเพื่อใช้งานต่อไป

 • กด 1544  > กดเลือกภาษา > กดรหัสบัตรหลัก12หลัก#
 • กด 21# > กดรหัสเติมเงินใหม่ที่ต้องการต่อเข้ากับรหัสเดิม #
 • กด 99# เพื่อใช้งานต่อหรือวางสาย เพื่อจบขั้นตอน

โทรจากไทยไปต่างประเทศ

 • กด 1544 > กดเลือกภาษา > กดรหัสบัตรตามด้วย Call
 • กด 001 หรือ 001 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขปลายทาง ตามด้วย #
 • ค่าโทรผ่าน 001 หรือ 001 มีอัตราแตกต่างกัน

โทรจากต่างประเทศกลับไทยหรือไปประเทศอื่น

 • กดเบอร์เรียกเข้าระบบตามป.ต้นทาง > กดเลือกภาษา
 • กดรหัสเติมเงิน # > กดรหัสพื้นที่ + เลขหมายปลายทาง#

รหัสมีอายุ 12 เดือนหลังใช้งานครั้งแรก

คำแนะนำ

- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT 1322หรือ www.cattelecom.com/voice


CAT thaicard

ชื่อสินค้า : CAT thaicard
ประเภทสินค้า : รหัสโทรศัพท์ต่างประเทศของ กสท.

ประเภทของ CAT thaicard มี 3 ราคา คือ

No. Product Price
1. CAT thaicard 100 บาท 100 บาท
2. CAT thaicard 300 บาท 300 บาท
3. CAT thaicard 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

เลือกบัตรเดิมหรือบัตรใหม่เป็นบัตรหลักเพื่อใช้งานต่อไป

 • กด 1544 > กดเลือกภาษา > กดรหัสบัตรหลัก12หลัก#
 • กด 21# > กดรหัสเติมเงินใหม่ที่ต้องการต่อเข้ากับรหัสเดิม #
 • กด 99# เพื่อใช้งานต่อหรือวางสาย เพื่อจบขั้นตอน

โทรจากไทยไปต่างประเทศ

 • กด 1544 > กดเลือกภาษา > กดรหัสบัตรตามด้วย Call
 • กด 001 หรือ 001 + รหัสประเทศ + รหัสเมือง + หมายเลขปลายทาง ตามด้วย #
 • ค่าโทรผ่าน 001 หรือ 001 มีอัตราแตกต่างกัน

โทรจากต่างประเทศกลับไทยหรือไปประเทศอื่น

 • กดเบอร์เรียกเข้าระบบตามป.ต้นทาง > กดเลือกภาษา
 • กดรหัสเติมเงิน # > กดรหัสพื้นที่ + เลขหมายปลายทาง#

รหัสมีอายุ 12 เดือนหลังใช้งานครั้งแรก

คำแนะนำ

- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CAT 1322หรือ www.cattelecom.com/voice